EIN PROSIECTAU "LLE CHI NEU NI"

Darganfyddwch fwy am ein cynllun sydd wedi ei ariannu gan Loteri Fawr Cymru.

Mae Partneriaeth Cymunedol De  Sir Ddinbych (PCDSD) gyda chefnogaeth Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (CABSD) yn falch o gyhoeddi iddynt dderbyn grant o £349,847 dros bedair mlynedd gan Raglen Gwledig y Loteri Fawr.

 

Bydd y grant yn galluogi Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych a Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i gyd-weithio gyda chymunedau Corwen, Carrog, Glyndyfrdwy, Llandrillo, Cynwyd, Melin y Wig, Betws Gwerfil Goch, Gwyddelwern a Bryneglwys i leihau unigrwydd, gwella llesiant a gwella gwytnwch yn bennaf ar gyfer y to hŷn a rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad i wasanaethau.

 

Bydd hyn yn benodol yn cefnogi y gweithgaredd sy’n bodoli’n barod ac yn datblygu mynediad i weithgareddau newydd. Bydd yn gwella mynediad i fuddiannau lles a grantiau, ac yn ymestyn y gwasanaeth cerbydau cymunedol i gynnwys ‘Galwch Gerbyd’ a ‘Pryd ar Glud’. Ar yr un pyd byddwn  yn rhoi cyfle i bobl ddatblygu sgiliau newydd ac i fod yn rhan o gynllunio,rhedeg a darparu gwasanaethau.

Manylion Cyswllt

Margaret Sutherland, - Prif Weithredwr - “Lle Chi neu Lle Ni”,

margaret@sdcp.org

Ffôn: 01490 266004.

Cawl a Chân

Grŵp cymdeithasol i drigolion ardal De Sir Ddinbych i ddod i gymdeithasu. Mae cost o £1 y person, sydd yn cynnwys mynediad, bara a chawl, paned o de neu goffi a chacen ynghŷd â chwmni da neu gallwch fwynhau pryd poeth cartref, un neu ddau gwrs, drwy gydweithrediad ein gwasanaeth “Pryd ar Glud” a lansiwyd yn ddiweddar.

Yn dilyn gallwch ddewis gweithgaredd. Bydd rhai yn chwarae dominos, rhai yn chwarae gemau bwrdd, rhai yn canu, a rhai yn dewis sgwrsio yn unig. Bydd gwesteion gwadd yn dod i siarad neu eich difyrru ar brydiau. Mae croeso i bawb ymuno â’r grŵp ac mae gennym y cerbydau i gasglu unrhyw un sy’n methu cyrraedd trafnidiaeth cyhoeddus.

Cynhelir Cawl a Chân bob prynhawn Mawrth o 12.30 – 3.30

 

Gwasanaeth Pryd ar Glud Edeyrnion

Rydym yn danfon prydau maethlon ar gyfer pob math o gyflyrau a deiet o fewn Edeyrnion i drigolion hŷn, methedig neu sy’n gwella o salwch neu ddamwain.

 

Bydd y tîm Pryd ar Glud yn rhoi eich pryd ar blat os dymunwch. Bydd ein gyrrwyr ymroddgar yn wyneb adnabyddus  a chroesawgar.

 

Danfonir y prydau yn boeth ac yn barod i’w bwyta rhwng 11.30yb a 2.00yp. Nid yw’n bosibl rhoi amser penodol ond fel arfer bydd yn cyrraedd yr un amser pob dydd.

 

Rydym yn falch o safon ac amrywiaeth ein prydau maethlon sy’n cydsynio â chanllawiau arlwyo cenedlaethol. Mae gennym ddewis o fwydydd ar gyfer anghenion dietegol, ethnig a chrefyddol. Mae ein bwydlen yn cylchdroi tros bedair wythnos. Os oes angen, gallwn baratoi bwydlen arbennig i ateb eich gofynion. Bydd y fwydlen yn newid dwy waith y flwyddyn yn y gaeaf a’r haf.

 

Os hoffech wybod mwy am y gwasanaeth ar eich cyfer chi neu ar gyfer un o’r teulu cysylltwch â ni.

 

Cynllun Galwch Gerbyd Edeyrnion

Ffoniwch PCDSD ac archebwch gerbyd ar gyfer apwyntiad meddygol, trin gwallt, siopa neu i ymweld â ffrind. Daw’r cerbyd at y drws a’ch cludo i ble rydych am fynd o fewn cylch Edeyrnion a dychwelyd fel y byddwch yn ei drefnu. Mae mor syml a hynny.

 

Mae aelodaeth yn costio £15 yn unig am flwyddyn a chodir pris bychan am bob siwrne.

 

I dderbyn ffurflen ymaelodi, rhestr prisiau a’r telerau ac amodau galwch yng Nghanolfan Ni, Corwen i gwbwlhau’r dogfennau.

 

Gŵyl Edeyrnion

Bwriad Gŵyl Edeyrnion yw tynnu’r gymuned at ei gilydd i ddathlu wythnos o gerddoriaeth, barddoniaeth, celf a gweithgareddau eraill.

 

Cawsom ŵyl lwyddiannus y llynedd ac fe fydd yn ôl eleni, ar safle’r hen bafiliwn, gyda diwrnod hwyl i’r teulu. Dilynwch dudalen Facebook Gŵyl Edeyrnion ar dudalen y we, i ddarganfod pa weithgareddau fydd ar eich cyfer yn ystod yr wythnos a sut i archebu eich tocynnau.

 

Rydym yn falch o dderbyn pob cymorth i sicrhau dathliad llwyddiannus llawn mwynhad ar gyfer y gymuned gyfan.

 

CYSYLLTWCH Â NI

ffôn. 01490 266 004

E-bost. office@sdcp.org

Canolfan Ni

Fford Llundain

Corwen Sir Ddinbych

LL21 0DP

© Elusen Gofrestredig (1147767)

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2020 gan SDCP